A a ai an ang ao

B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D da dai dan dang dao de deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E e ei eng er

F fa fan fang fei fen feng fou fu

G ga gai gan gang gao ge gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun ɡun guo

H ha hai han hang hanɡ hao he hei hen heng ho hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K ka kai kan kang kao ke ken keng ki ko ko kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L la lai lan lang lao le lei leng li lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu luan lue lun luo lv

M ma mai man mang mao mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N na nai nan nang nao ne nei ni nian niang niao nie ning niu nong nou nu nuan nun nuo nv

O o ou

P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q qi qia qian qiang qianɡ qiao qie qin qin qing qiong qiu qu quan que qun

R ra ran rang rao re ren ri ro rong rou ru ruan rui run ruo

S sa sai san sang sanɡ sao se seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si so song sou su suan sui sun suo

T ta tai tan tan tang tanɡ tao te tei teng ti tian tiao tie ting to tong tou tu tuan tui tun tuo

W wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y ya yan yang yanɡ yao ye yi yin ying yinɡ yong you yu yuan yue yun

Z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zong zou zu zuan zui zun zuo